TTHC   Công nhận khu vực biển cấp huyện - Ký hiệu thủ tục: 1.009482.000.00.00.H50

Lượt xem: 875
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Tài nguyên và môi trường

Địa chỉ tiếp nhận HS Bộ phận TN và TKQ cấp Huyện
Lĩnh vực Biển và hải đảo
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện

Trực tuyến

Qua dịch vụ Bưu chính công ích

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

23 ngày làm việc (chưa tính 15 ngày lấy ý kiến và 10 ngày kiểm tra thực địa)

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện

Quyết định giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản theo Mẫu 06 Phụ lục của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP hoặc trường hợp không ra quyết định phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý

- Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo số 82/2015/QD13 ngày 25/6/2015

- Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 10/02/2021

- Quyết định số 424/QĐ-BTNMT ngày 10/3/2021

1. Bước 1 nộp hồ sơ: Cá nhân Việt Nam đề nghị công nhận khu vực biển để nuôi trồng thủy sản nộp 01 bộ hồ sơ cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.
2. Bước 2 kiểm tra hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra thành phần, nội dung của hồ sơ. Trường hợp hồ sơ theo đúng quy định thì ban hành phiếu tiếp nhận và hẹn giải quyết hồ sơ được lập theo Mẫu số 10 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP. Trường hợp hồ sơ chưa đúng quy định, Phòng Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn một lần bằng văn bản cho cá nhân Việt Nam để bổ sung, hoàn thiện. 
3. Bước 3 thẩm định hồ sơ: Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì thẩm định hồ sơ. Trường hợp cần thiết, gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan có liên quan, tổ chức kiểm tra thực địa.
4. Bước 4 trình, ban hành kết quả giải quyết thủ tục hành chính:
Phòng Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét công nhận khu vực biển bằng Quyết định giao khu vực biển. Trong trường hợp không ra quyết định thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
5. Bước 5 thông báo và trả kết quả hồ sơ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo cho cá nhân Việt Nam để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ liên quan.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
a) Bản chính Đơn đề nghị giao khu vực biển (được lập theo Mẫu số 01 của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP); Mẫu 01.docx Bản chính: 1
Bản sao:
b) Bản chính hợp đồng cho thuê đất hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất có mặt nước ven biển, mặt nước biển hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mặt nước ven biển, mặt nước biển (nếu có); văn bản cho phép Cá nhân Việt Nam khai thác, sử dụng tài nguyên biển (nếu có) do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;   Bản chính: 1
Bản sao:
c) Bản chính Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển, công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của cá nhân tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị công nhận khu vực biển.   Bản chính: 1
Bản sao:

 

File mẫu:

  • Đơn đề nghị giao khu vực biển (được lập theo Mẫu số 01 của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP); Tải về

a) Cá nhân Việt Nam đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất có mặt nước ven biển, mặt nước biển theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 11/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Cá nhân Việt Nam đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển theo quy định của pháp luật trước ngày Nghị định số 11/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành; 
b) Hạn mức giao khu vực biển để nuôi trồng thủy sản không quá 01 ha.

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp
  Liên hệ