DVCTT toàn trình  Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động thư viện đối với thư viện thuộc cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở giáo dục khác ngoài công lập, thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng - Ký hiệu thủ tục: 1.008900.000.00.00.H50

Lượt xem: 543
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Địa chỉ tiếp nhận HS

Bộ phận TN và TKQ cấp Huyện

Lĩnh vực Thư viện
Cách thức thực hiện

Trực tiếp hoặc trực tuyến tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
46/2019/QH14 Luật 46/2019/QH14 21-11-2019
93/2020/NĐ-CP Nghị định 93/2020/NĐ-CP 18-08-2020
01/2020/TT-BVHTTDL Thông tư 01/2020/TT-BVHTTDL 22-05-2020

 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thông báo hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện phải trả lời bằng văn bản; trường hợp không đồng ý phải nêu rõ lý do. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày tiếp nhận thông báo, nếu hồ sơ thông báo không đủ tài liệu quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm gửi văn bản yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ.
- Trước 30 ngày tính đến ngày thư viện chấm dứt hoạt động thư viện, cơ quan, tổ chức, cá nhân thành lập thư viện gửi hồ sơ thông báo đến Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thư viện đặt trụ sở.

(1) Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện theo Mẫu M03. Thông báo giải thể/chấm dứt hoạt động thư viện ban hành kèm theo Thông tư số 01/2020/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

File mẫu:

  • Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện theo Mẫu M03 Tải về

Không

Phí

Không

Lệ phí

Không

  Liên hệ