Mức độ 2  Đăng ký nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế không phải là người thân thích của trẻ em - Ký hiệu thủ tục: 1.004941.000.00.00.H50

Lượt xem: 38
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lĩnh vực Trẻ em
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

.

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

.

.


.


File mẫu:

  • Đơn đăng ký nhận chăm sóc thay thế Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp