Mức độ 2  Thủ tục hỗ trợ, di chuyển hài cốt liệt sĩ - Ký hiệu thủ tục: 1.003159.000.00.00.H50

Lượt xem: 36
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

.

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

.

.


.


File mẫu:

  • Đơn đề nghị di chuyển hài cốt liệt sĩ (mẫu số 12-MLS) có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp