Mức độ 2  Thủ tục giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày - Ký hiệu thủ tục: 1.002429.000.00.00.H50

Lượt xem: 41
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

.

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

.

.


.


File mẫu:

  • Bản khai (Mẫu TĐ1 hoặc TĐ2 hoặc TĐ3 Thông tư số 05) Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp