Mức độ 2  Thủ tục hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần - Ký hiệu thủ tục: 1.002252.000.00.00.H50

Lượt xem: 44
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

.

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

.

.


.


File mẫu:

  • Bản khai của đại diện thân nhân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng (Mẫu TT1) Tải về
  • Giấy chứng tử Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp