Mức độ 2  Báo cáo giải trình nhu cầu, thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài - Ký hiệu thủ tục: 1.000105.000.00.00.H50

Lượt xem: 28
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn lao động
Cách thức thực hiện
Trực tiếp 15 Ngày   15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Nộp qua bưu chính công ích 15 Ngày   15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Trực tiếp 15 Ngày   15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
Nộp qua bưu chính công ích 15 Ngày   15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.

 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
140/2018/NĐ-CP Nghị định 140/2018/NĐ-CP 08-10-2018 Chính phủ
11/2016/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 03-02-2016 Chính phủ
40/2016/TT-BLĐTBXH Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam 25-10-2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
18/2018/TT-BLĐTBXH Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 30-10-2018 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

 

Bước 1: Trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài, người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/TT-BLĐTBXH đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp có thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài thì người sử dụng lao động (trừ nhà thầu) gửi báo cáo giải trình thay đổi theo Mẫu số 2 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trước ít nhất 30 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài.
Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo chấp thuận sử dụng người lao động nước tới người sử dụng lao động theo Mẫu số 3 phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo giải trình hoặc báo cáo giải trình thay đổi.Báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 1 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Báo cáo giải trình thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài theo Mẫu số 2 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 18/2018/TT-BLĐTBXH.

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0


 


File mẫu:

Người sử dụng lao động xác định được nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài đối với từng vị trí công việc mà người lao động Việt Nam chưa đáp ứng được.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp