Mức độ 2  Phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư) - Ký hiệu thủ tục: 1.007919.000.00.00.H50

Lượt xem: 34
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 19 Ngày làm việc

 • Trực tuyến
 • 19 Ngày làm việc

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 19 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư Số: 15/2019/TT-BNNPTNT

 • Bước 1: -Chủ đầu tư nộp hồ sơ đến UBND cấp huyện (các phòng chức năng cấp huyện hoặc cơ quan kiểm lâm sở tại). - Cơ quan tiếp nhận kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; trả giấy tiếp nhận hoặc không tiếp nhận ngay cho chủ đầu tư đối với trường hợp nộp trực tiếp; sau 02 ngày làm việc đối với các trường hợp nộp qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng. Bước 2: Trong thời hạn 12 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng chức năng của huyện phải tổ chức thẩm định thiết kế, dự toán công trình lâm sinh và có báo cáo thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt và trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt; Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả thẩm định, cấp có thẩm quyền quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán công trình lâm sinh và chuyển trả kết quả cho chủ đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký quyết định. Trường hợp không phê duyệt, cơ quan có thẩm quyền quyết định thông báo bằng văn bản cho cơ thẩm định và chủ đầu tư trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản sao quyết định phê duyệt dự án đầu tư hoặc kế hoạch vốn được giao đối với hoạt động sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước và các tài liệu khác có liên quan. Bản chính: 0
Bản sao: 0
Bản đồ thiết kế: xây dựng trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000 với tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000. Trình bày và thể hiện nội dung bản đồ áp dụng TCVN 11566:2016 về bản đồ quy hoạch lâm nghiệp Bản chính: 0
Bản sao: 1
Thuyết minh thiết kế được lập theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 Phụ lục I.TT 15.2019.TT-BNNPTNT.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 Phụ lục III.TT 15.2019.TT-BNNPTNT.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Thuyết minh thiết kế được lập theo mẫu tại Phụ lục I Tải về
 • Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục III Tải về

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp