Mức độ 1  Thủ tục Điều chuyển tài sản là hệ thống điện được đầu tư từ nguồn vốn nhà nước sang ngành điện quản lý - Ký hiệu thủ tục: 1.005415.000.00.00.H50

Lượt xem: 26
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Thủ tướng Chính phủ

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý công sản
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 30 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với mỗi bước.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 90 Ngày

  30 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ đối với mỗi bước.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định điều chuyển công trình điện.
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Quy định trình tự, thủ tục điều chuyển công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước sang Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý Số: 41/2017/QĐ-TTg

 • Bước 1: Cơ quan, tổ chức, đơn vị có công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước lập hồ sơ đề nghị điều chuyển, gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để báo cáo Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương (sau đây gọi là Bộ, cơ quan trung ương) đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc trung ương quản lý, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý.

 • Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, gửi Tập đoàn Điện lực Việt Nam xin ý kiến về việc tiếp nhận tài sản.

 • Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đề nghị của Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Tập đoàn Điện lực Việt Nam có ý kiến về việc tiếp nhận tài sản gửi Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có tài sản đề nghị điều chuyển (02 bản chính).

 • Bước 4: Trên cơ sở ý kiến của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị có công trình điện phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện kiểm kê theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ và xác định giá trị tài sản theo quy định tại Điều 8 Quyết định này. Đối với tài sản thuộc công trình điện hư hỏng, không thể sử dụng được, cơ quan, tổ chức, đơn vị có công trình điện có trách nhiệm xử lý theo quy định của pháp luật.

 • Bước 5: Trên cơ sở kết quả kiểm kê, xác định giá trị tài sản, định kỳ hàng quý (trong trường hợp có phát sinh), Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh lập hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản gửi Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chuyển tài sản.

 • Bước 6: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc điều chuyển tài sản theo thẩm quyền.

Hồ sơ đề nghị điều chuyển tài sản của Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Các hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này: 01 bản sao. Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Công văn đề nghị tiếp nhận tài sản của Tập đoàn Điện lực Việt Nam: 01 bản chính; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của Bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh: 01 bản chính; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo Mẫu số 01b tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ: 01 bản chính; Bản chính: 1
Bản sao: 0

Hồ sơ của cơ quan, tổ chức, đơn vị có công trình điện được đầu tư bằng vốn nhà nước:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Các tài liệu có liên quan đến tài sản (nếu có): 01 bản sao. Bản chính: 0
Bản sao: 1
- Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Công văn đề nghị điều chuyển tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị có tài sản: 01 bản chính; Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Danh mục tài sản đề nghị điều chuyển theo Mẫu số 01a tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ: 01 bản chính; Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp