Mức độ 1  Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị - Ký hiệu thủ tục: 1.005417.000.00.00.H50

Lượt xem: 19
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương., Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý công sản
Cách thức thực hiện

Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 30 Ngày

  Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 30 Ngày

  Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định thuê tài sản hoặc văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thuê tài sản không phù hợp.
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG Số: Số: 151/2017/NĐ-CP

 • Bước 1: Căn cứ tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công, cơ quan nhà nước lập 01 bộ hồ sơ gửi cơ quan quản lý cấp trên (nếu có) để tổng hợp, đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quyết định thuê tài sản xem xét, quyết định.

 • Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, ra quyết định việc thuê tài sản hoặc có văn bản hồi đáp trong trường hợp đề nghị thuê tài sản không phù hợp. Ghi chú: Cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ quản lý tài sản công cùng cấp có trách nhiệm có ý kiến bằng văn bản về sự cần thiết thuê tài sản, sự phù hợp của đề nghị thuê tài sản với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công trước khi cơ quan, người có thẩm quyền quyết định trong trường hợp việc thuê tài sản do Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định.
Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

- Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thuê tài sản (nếu có): 01 bản sao.

 

Bản chính: 0

Bản sao: 1

- Danh mục tài sản đề nghị thuê (chủng loại, số lượng, dự toán tiền thuê, nguồn kinh phí): 01 bản chính;

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

- Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có): 01 bản chính;

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

- Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu thuê tài sản: 01 bản chính;

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

File mẫu:

Không có thông tin

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp