Mức độ 2  Thông báo thay đổi tổ hợp tác - Ký hiệu thủ tục: 2.002227.000.00.00.H50

Lượt xem: 35
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban Nhân dân xã, phường, thị trấn.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tiếp

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Ngay tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

  Trực tiếp

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Cập nhật thông tin trong Sổ theo dõi về việc thành lập và hoạt động của tổ hợp tác.
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Bộ Luật dân sự Số: 91/2015/QH13

 • Về tổ hợp tác Số: 77/2019/NĐ-CP

 • Bước 1: Nộp hồ sơ

 • Tổ trưởng tổ hợp tác hoặc người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo thay đổi tổ hợp tác đến Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi tổ hợp tác thành lập.

 • Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ

 • Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ thông báo thay đổi tổ hợp tác.

 • Bước 3: Xử lý hồ sơ

 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ thông báo thay đổi tổ hợp tác, Ủy ban nhân dân cấp xã cập nhật vào Sổ theo dõi về việc thành lập và hoạt động của tổ hợp tác các thông tin có liên quan.

- Trường hợp tổ trưởng tổ hợp tác nộp thông báo thì cần có:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
(1) Giấy thông báo thay đổi tổ hợp tác; Mau I.01 NĐ 77.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
(2) Hợp đồng hợp tác; Mau I .02 NĐ 77.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
(3) Biên bản cuộc họp tổ hợp tác về việc bầu tổ trưởng. Bản chính: 1
Bản sao: 0

- Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của tổ hợp tác nộp thông báo thì cần có:

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
(1) Giấy thông báo thay đổi tổ hợp tác; Mau I.01 NĐ 77.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
(2) Hợp đồng hợp tác; Mau I.02.01 NĐ 77.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
(3) Văn bản ủy quyền của một trăm phần trăm (100 %) tổng số thành viên tổ hợp tác. Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

- Tổ hợp tác thực hiện thay đổi theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Nghị định số 77/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2019 của Chính phủ về tổ hợp tác: “Trường hợp tổ hợp tác thay đổi một hoặc một số nội dung về tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất kinh doanh, tổng giá trị phần đóng góp, người đại diện, số lượng thành viên của tổ hợp tác thì tổ hợp tác gửi thông báo (Mẫu I.01) tới Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ hợp tác thành lập và hoạt động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi thay đổi.” - Hồ sơ thông báo có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó được kê khai đầy đủ theo quy định của pháp luật.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp