Mức độ 2  Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường - Ký hiệu thủ tục: 1.005742.000.00.00.H50

Lượt xem: 41
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp Huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Môi trường
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 15 Ngày làm việc

 • Trực tuyến
 • 15 Ngày làm việc

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 15 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Văn bản cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án hoặc không phản hồi trong trường hợp chấp thuận.
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 18/2015/NĐ-CP Số: 18/2015/NĐ-CP

 • Luật bảo vệ môi trường Số: 55/2014/QH13

 • Nghị định số 40/2019/NĐ-CP Số: 40/2019/NĐ-CP

 • a) Trình tự thực hiện Bước 1. Nộp hồ sơ: Tổ chức/cá nhân gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân huyện. Bước 2. Xử lý hồ sơ: Cơ quan được giao nhiệm vụ xem xét hồ sơ, báo cáo Ủy ban nhân dân huyện cho ý kiến về báo cáo ĐTM và dự án đầu tư theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.2 kèm theo dưới đây. Bước 3. Kết quả: Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến bằng văn bản trong vòng 15 (mười lăm) ngày làm việc hoặc không có văn bản phản hồi trong trường hợp chấp thuận việc thực hiện dự án.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
c) Thành phần, số lượng hồ sơ - Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến theo mẫu quy định tại Phụ lục 2.1 kèm theo dưới đây; - Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan. Phụ lục 2.1.docx
Bản chính: 0
Bản sao: 0

File mẫu:

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp