Mức độ 1  Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ - Ký hiệu thủ tục: 2.001914.000.00.00.H50

Lượt xem: 34
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hệ thống văn bằng, chứng chỉ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 05 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 5 Ngày làm việc

  05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân Số: 19/2015/TT-BGDĐT

 • Người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ nộp 01 (một) bộ hồ sơ theo quy định cho cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ.

 • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ xem xét quyết định việc chỉnh sửa; nếu không chỉnh sửa thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

 • Việc chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ được thực hiện bằng quyết định chỉnh sửa; không chỉnh sửa trực tiếp trên văn bằng, chứng chỉ;

 • Căn cứ quyết định chỉnh sửa, cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ tiến hành chỉnh sửa các nội dung tương ứng ghi trong sổ gốc cấp văn bằng, chứng chỉ.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Nếu cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao không có chứng thực thì có quyền yêu cầu người đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ xuất trình bản chính để đối chiếu; người đối chiếu phải ký xác nhận và ghi rõ họ tên vào bản sao và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính. Nếu tiếp nhận tài liệu trong hồ sơ là bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính thì cơ quan có thẩm quyền chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉ không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ bản sao là giả mạo thì có quyền xác minh. Bản chính: 0
Bản sao: 0
a) Đơn đề nghị chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ; Bản chính: 1
Bản sao: 0
b) Văn bằng, chứng chỉ đề nghị chỉnh sửa (có thể là bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính); Bản chính: 0
Bản sao: 1
c) Quyết định cho phép thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính (có thể là bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính); Bản chính: 0
Bản sao: 1
d) Giấy khai sinh đối với trường hợp chỉnh sửa văn bằng, chứng chỉ do bổ sung hộ lịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký lại việc sinh, đăng ký khai sinh quá hạn (có thể là bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính); Bản chính: 0
Bản sao: 1
đ) Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân hợp pháp khác có ảnh của người được cấp văn bằng, chứng chỉ(có thể là bản sao không có chứng thực hoặc bản sao từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính) Bản chính: 0
Bản sao: 1

File mẫu:

 • Giấy đề nghị xác minh tình trạng hộ tịch Tải về
 • Đơn xin chỉnh sửa nội dung bằng tốt nghiệp Tải về

Người được cấp văn bằng, chứng chỉ có quyền yêu cầu chỉnh sửa nội dung ghi trên văn bằng, chứng chỉ trong trường hợp sau khi được cấp văn bằng, chứng chỉ, người học được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc xác nhận việc thay đổi hoặc cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch, đăng ký khai sinh quá hạn, đăng ký lại việc sinh theo quy định của pháp luật.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp