Mức độ 2  Phê duyệt, điều chỉnh quy trình vận hành đối với công trình thủy lợi lớn và công trình thủy lợi vừa do UBND cấp tỉnh phân cấp - Ký hiệu thủ tục: 2.001627.000.00.00.H50

Lượt xem: 30
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban Nhân dân huyện, quận, thành phố trực thuộc tỉnh, thị xã.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Phát triển nông thôn
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 30 Ngày

 • Trực tuyến
 • 30 Ngày

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 30 Ngày

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật 08/2017/QH14 Số: 08/2017/QH14

 • quy định chi tiết một số điều của Luật thủy lợi Số: 05/2018/TT-BNNPTNT

 • Bước 1: Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về thủy lợi cấp huyện.

 • Bước 2: Hoàn chỉnh hồ sơ: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận xem xét, kiểm tra; trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận thông báo cho tổ chức đề nghị phê duyệt quy trình vận hành để hoàn chỉnh theo quy định.

 • Bước 3: Xem xét hồ sơ và trình phê duyệt Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận tổ chức thẩm định và trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt. Trường hợp không đủ điều kiện phê duyệt, cơ quan tiếp nhận thông báo bằng văn bản và trả lại hồ sơ cho tổ chức đề nghị phê duyệt.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật; Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Báo cáo thuyết minh kết quả tính toán kỹ thuật; Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Bản đồ hiện trạng công trình thủy lợi. Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Dự thảo quy trình vận hành công trình theo mẫu 02 Phụ lục I Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018; Mẫu số 02.docx
Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Tờ trình đề nghị phê duyệt quy trình vận hành được lập theo mẫu 04 Phụ lục I Thông tư 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018; Mẫu 04.docx
Bản chính: 0
Bản sao: 0
- Văn bản góp ý kiến của các tổ chức thủy lợi cơ sở, tổ chức khai thác công trình thủy lợi, cơ quan, đơn vị liên quan; Bản chính: 0
Bản sao: 0

File mẫu:

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp