Mức độ 2  Cấp lại giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (trừ đập, hồ chứa thủy điện quy định tại điểm a khoản 3 Điều 22 Nghị định số 114/2018/NĐ-CP) - Ký hiệu thủ tục: 2.001607.000.00.00.H50

Lượt xem: 25
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực An toàn đập, hồ thuỷ điện
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu đủ Điều kiện thì cấp lại giấy phép; trường hợp không đủ Điều kiện để cấp giấy phép thì thông báo lý do không cấp lại giấy phép.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu đủ Điều kiện thì cấp lại giấy phép; trường hợp không đủ Điều kiện để cấp giấy phép thì thông báo lý do không cấp lại giấy phép.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 3 Ngày

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu đủ Điều kiện thì cấp lại giấy phép; trường hợp không đủ Điều kiện để cấp giấy phép thì thông báo lý do không cấp lại giấy phép.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 3 Ngày

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu đủ Điều kiện thì cấp lại giấy phép; trường hợp không đủ Điều kiện để cấp giấy phép thì thông báo lý do không cấp lại giấy phép.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật 08/2017/QH14 Số: 08/2017/QH14

 • Nghị định 67/2018/NĐ-CP Số: 67/2018/NĐ-CP

 • Nghị định 114/2018/NĐ-CP Số: 114/2018/NĐ-CP

Trường hợp giấy phép bị mất, bị rách, hư hỏng

 • Bước 1: Nộp hồ sơ - Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị cấp lại giấy phép đến Sở Công Thương.

 • Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Bộ Công Thương tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp lại giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép thì thông báo lý do không cấp lại giấy phép.

Trường hợp tên của chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức
 • Bước 1: Nộp hồ sơ - Tổ chức, cá nhân nộp đơn đề nghị và tài liệu chứng minh việc thay đổi tên chủ giấy phép đến đến Sở Công Thương

 • Bước 2: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị, Bộ Công Thương tổ chức thẩm định hồ sơ, nếu đủ điều kiện thì cấp lại giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép thì thông báo lý do không cấp lại giấy phép.

Trường hợp tên của chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức, hồ sơ bao gồm

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Tài liệu chứng minh việc thay đổi tên chủ Giấy phép trực tiếp. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép Bản chính: 1
Bản sao: 0

Trường hợp giấy phép bị mất, bị rách, hư hỏng, hồ sơ bao gồm

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Đơn đề nghị cấp lại giấy phép Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

- Trường hợp giấy phép bị mất, bị rách, hư hỏng; - Tên của chủ giấy phép đã được cấp bị thay đổi do chuyển nhượng, sáp nhập, chia tách, cơ cấu lại tổ chức.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp