Mức độ 2  Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ (cấp tỉnh) - Ký hiệu thủ tục: 2.000746.000.00.00.H50

Lượt xem: 25
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi thực hiện dự án đầu tư.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi thực hiện dự án đầu tư.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp.

  Theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi thực hiện dự án đầu tư.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp.

  Theo đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nơi thực hiện dự án đầu tư.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Biên bản nghiệm thu theo mẫu số 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP.
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn Số: 57/2018/NĐ-CP

 • - Bước 1: Doanh nghiệp và nhà thầu (nếu có) tự nghiệm thu và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của nội dung nghiệm thu.

 • - Bước 2: Sau khi hoàn thành tự nghiệm thu, doanh nghiệp có văn bản đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì nghiệm thu xác nhận khối lượng hoàn thành hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án.

 • - Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của doanh nghiệp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì mời các cơ quan liên quan tham gia Hội đồng nghiệm thu. Hội đồng nghiệm thu tổ chức nghiệm thu xác nhận khối lượng hoàn thành hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án và lập Biên bản nghiệm thu theo mẫu số 05 quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Văn bản đề nghị nghiệm thu hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án được hỗ trợ: Do doanh nghiệp lập căn cứ nội dụng cụ thể của hạng mục đầu tư hoặc toàn bộ dự án đề nghị nghiệm thu. Mau so 5_ND 57.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Quyết định giao vốn của cơ quan có thẩm quyền gửi Kho bạc Nhà nước để được giải ngân khoản hỗ trợ trong vòng 05 ngày làm việc. Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

Không có

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp