Mức độ 2  Quyết toán dự án hoàn thành các dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc thẩm quyền của UBND huyện - Ký hiệu thủ tục: QTR-274816

Lượt xem: 22
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tài Chính
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện

 
Số lượng hồ sơ 01 bộ.
Thời hạn giải quyết

- Tại bộ phận một cửa của UBND huyện 03 ngày (cho tất cả các dự án)

- Tại Phòng Tài chính - Kế hoạch

+ Đối với DA nhóm A: 110 ngày

+ Đối với DA nhóm B: 50 ngày

+ Đối với DA nhóm C: 20 ngày

- Tại UBND huyện: 07 ngày (cho tất cả các dự án)

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý

- Bước 1: Chủ đầu tư (hoặc BQLDA) lập báo cáo quyết toán nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa UBND cấp huyện. 

- Bước 2: Bộ phận một cửa UBND cấp huyện chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính - Kế hoạch (hoặc hội đồng quyết toán, tổ quyết toán) để thẩm tra quyết toán dự án và sau đó trình UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt quyết toán.

- Bước 3: UBND huyện, thị xã, thành phố phê duyệt và chuyển kết quả cho Phòng Tài chính - Kế hoạch và Chủ đầu tư.

(1) Đối với dự án hoàn thành, hạng mục công trình hoàn thành; dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị: a) Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính). Trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, tờ trình phải nêu rõ những nội dung thống nhất, nội dung không thống nhất và lý do không thống nhất giữa chủ đầu tư và đơn vị kiểm toán độc lập; b) Biểu mẫu báo cáo quyết toán, Mẫu số: 01/QTDA, 02/QTDA, 03/QTDA, 04/QTDA, 05/QTDA, 06/QTDA, 07/QTDA (bản chính); c) Toàn bộ các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính); d) Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm bản chính các tài liệu: hợp đồng xây dựng; các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; các văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có); biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B); hồ sơ hoàn công, nhật ký thi công xây dựng công trình đối với hợp đồng có công việc thi công xây dựng (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính); biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng; các tài liệu khác theo thỏa thuận trong hợp đồng; đ) Biên bản nghiệm thu công trình hoặc hạng mục công trình độc lập hoàn thành đưa vào sử dụng, văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản chính); e) Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán (bản chính); g) Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra; báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư. (2) Đối với dự án quy hoạch sử dụng nguồn vốn đầu tư phát triển (nếu có); dự án dừng thực hiện vĩnh viễn chưa có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị: a) Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư (bản chính); b) Biểu mẫu Báo cáo quyết toán, mẫu số: 03/QTDA, 07/QTDA, 08/QTDA (bản chính); c) Toàn bộ các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA (bản chính hoặc bản do chủ đầu tư sao y bản chính); d) Hồ sơ quyết toán của từng hợp đồng gồm bản chính các tài liệu: hợp đồng xây dựng; các biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành theo giai đoạn thanh toán; các văn bản phê duyệt điều chỉnh, bổ sung, phát sinh, thay đổi (nếu có); biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành toàn bộ hợp đồng; bảng tính giá trị quyết toán hợp đồng (quyết toán A-B); biên bản thanh lý hợp đồng đối với trường hợp đã đủ điều kiện thanh lý hợp đồng theo quy định của pháp luật về hợp đồng; đ) Báo cáo kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành của đơn vị kiểm toán độc lập trong trường hợp thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán; e) Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra; báo cáo tình hình chấp hành các báo cáo trên của chủ đầu tư. Hồ sơ phê duyệt quyết toán (do cơ quan thẩm tra quyết toán lập) a) Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán gồm: Khái quát toàn bộ dự án, những vấn đề đã được cấp có thẩm quyền quyết định trong quá trình đầu tư thực hiện dự án; tóm tắt kết quả các nội dung theo đúng trình tự thẩm tra quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BTC; kiến nghị giá trị phê duyệt quyết toán; kiến nghị giải quyết các tồn tại về nguồn vốn đầu tư, tài sản và công nợ sau khi quyết toán dự án. b) Dự thảo quyết định phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành và các tài liệu do chủ đầu tư trình (kèm theo). c) Trường hợp thành lập Tổ công tác thẩm tra quyết toán, người thẩm tra báo cáo Tổ thẩm tra quyết toán kết quả thẩm tra; Tổ thẩm tra quyết toán tham gia hoàn chỉnh, thông qua báo cáo thẩm tra quyết toán của người thẩm tra để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. d) Các tài liệu do chủ đầu tư trình (kèm theo): - Tờ trình đề nghị phê duyệt quyết toán của chủ đầu tư; - Báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của dự án; - Báo cáo kiểm toán (nếu có); - Kết luận thanh tra, biên bản kiểm tra, báo cáo kiểm toán của các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước trong trường hợp các cơ quan thanh tra, kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước thực hiện thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dự án; kết quả điều tra của các cơ quan pháp luật trong trường hợp chủ đầu tư vi phạm pháp luật bị cơ quan pháp luật điều tra; văn bản báo cáo tình hình chấp hành của chủ đầu tư và các tổ chức, cá nhân có liên quan đối với các kết luận trên.

 


File mẫu:

  • Biểu mẫu báo cáo quyết toán, Mẫu số: 01/QTDA, 02/QTDA, 03/QTDA, 04/QTDA, 05/QTDA, 06/QTDA, 07/QTDA Tải về
  • Biểu mẫu Báo cáo quyết toán, mẫu số: 03/QTDA, 07/QTDA, 08/QTDA (bản chính) Tải về
  • Toàn bộ các văn bản pháp lý có liên quan theo Mẫu số 02/QTDA Tải về

Không có thông tin

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp