Mức độ 1  Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp - Ký hiệu thủ tục: 1.004954.000.00.00.H50

Lượt xem: 47
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lao động, tiền lương, tiền công
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý

- Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện.

- Bước 2: Cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước phát hiện thang, bảng lương của doanh nghiệp vi phạm các nguyên tắc do Chính phủ quy định thì thông báo cho doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định.


Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp


File mẫu:

Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp