Mức độ 2  Thẩm định tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập - Ký hiệu thủ tục: QTR-274627

Lượt xem: 51
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Nội vụ

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Tổ chức bộ máy nhà nước
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện.

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

- Phòng Nội vụ: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

- Tại UBND cấp huyện: Trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày Phòng Nội vụ có văn bản thẩm định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
Phí

0

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định 55/2012/NĐ-CP

- Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theoi quy định. Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Công chức tiếp nhận, viết phiếu hẹn trả và chuyển hồ sơ cho Phòng chuyên môn.

- Phòng chuyên môn thẩm định, trình UBND huyện quyết định.

- Nhận kết quả trực tiếp hoặc qua đường bưu chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện


- Đề án về tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;Tờ trình đề án tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có)


File mẫu:

* Điều kiện tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập:

- Thực hiện việc điều chỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị sự nghiệp công lập;

-  Phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (nếu có).

* Điều kiện giải thể đơn vị sự nghiệp công lập:

- Việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập được thực hiện khi có một trong các điều kiện sau:

+ Không còn chức năng, nhiệm vụ;

+ Ba năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ hoặc hoạt động không có hiệu quả theo đánh giá của cơ quan có thẩm quyền thành lập;

+ Theo yêu cầu sắp xếp về tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập để phù hợp với quy hoạch mạng lưới tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

 

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp