Mức độ 3  Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến - Ký hiệu thủ tục: 2.000385.000.00.00.H50

Lượt xem: 70
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Nội vụ

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Cách thức thực hiện

 

 

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

   

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

   

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định của Chủ tịch UBND huyện tặng thưởng Danh hiệu
Phí

0

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 15/2003/QH11 - Thi đua, khen thưởng Số: 15/2003/QH11

 • Luật 47/2005/QH11 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Số: 47/2005/QH11

 • Luật 39/2013/QH13 Số: 39/2013/QH13

 • Nghị định 91/2017/NĐ-CP Số: 91/2017/NĐ-CP

 • Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

 • Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng.

 • Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện cấp phát cho đơn vị trình khen.

 • Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.


Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Biên bản bình xét thi đua.

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Văn bản đề nghị kèm theo danh sách cá nhân được đề nghị tặng danh hiệu Lao động tiên tiến của cấp trình khen

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

File mẫu:

Chủ thể là cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng.