Mức độ 2  Công bố mở cảng cá loại 3 - Ký hiệu thủ tục: 1.004478.000.00.00.H50

Lượt xem: 81
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thủy sản
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • a) Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công bố mở cảng cá; b) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá được ban hành, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 • Trực tuyến
 • a) Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công bố mở cảng cá; b) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá được ban hành, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • a) Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công bố mở cảng cá; b) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá được ban hành, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định công bố mở cảng cá
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật 18/2017/QH14 Số: Luật 18/2017/QH14

 • Nghị định 26/2019/NĐ-CP Số: 26/2019/NĐ-CP

 • a) Tổ chức quản lý cảng cá gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện

 • b) Trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp: Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra thành phần hồ sơ và trả lời ngay khi tổ chức quản lý cảng cá đến nộp hồ sơ

 • c) Trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính hoặc qua môi trường mạng: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét tính đầy đủ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định, Ủy ban nhân dân cấp huyện thông báo tổ chức quản lý cảng cá biết để bổ sung

 • d) Trong thời hạn 06 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét hồ sơ, tổ chức khảo sát thực tế tại cảng cá, quyết định công bố mở cảng cá theo Mẫu số 10.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP. Trường hợp không công bố mở cảng cá, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do

 • đ) Trong thời hạn 02 ngày kể từ ngày Quyết định công bố mở cảng cá được ban hành, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
a) Đơn đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu số 09.TC Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định số 26/2019/NĐ-CP; Mẫu số 09.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
b) Văn bản cho phép đầu tư xây dựng cảng cá; Bản chính: 1
Bản sao: 0
c) Nội quy, phương án khai thác cảng cá của cảng cá (bản chụp); Bản chính: 1
Bản sao: 0
d) Quyết định thành lập Tổ chức quản lý cảng cá (bản chụp); Bản chính: 1
Bản sao: 0
e) Thông báo hàng hải về luồng của cảng và vùng nước trước cầu cảng; Bản chính: 1
Bản sao: 0
g) Văn bản kiểm tra, xác nhận việc đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; Bản chính: 1
Bản sao: 0
h) Văn bản nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy Bản chính: 1
Bản sao: 0
đ) Biên bản nghiệm thu công trình cảng cá đã hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng kèm theo bản vẽ hoàn công; Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị công bố mở cảng cá theo Mẫu số 09.TC Phụ lục V Tải về

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp