Mức độ 2  Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) (quy định tại Điều 5, Điều 10 Nghị định 59/2015/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP - Ký hiệu thủ tục: 1.007254.000.00.00.H50

Lượt xem: 118
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Quản lý Khu công nghiệp và Chế xuất

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Cách thức thực hiện

Tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, như sau: Không quá 20 ngày.

Tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, như sau: Không quá 20 ngày.

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 20 Ngày

  Tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, như sau: Không quá 20 ngày.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 20 Ngày

  Tính từ ngày cơ quan thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ, như sau: Không quá 20 ngày.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Văn bản thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP
Phí

Theo quy định của Bộ Tài chính

Lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính

Căn cứ pháp lý
 • Xây dựng Số: 50/2014/QH13

 • Về quản lý dự án đầu tư xây dựng Số: 59/2015/NĐ-CP

 • Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng Số: 03/2016/TT-BXD

 • Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình Số: 18/2016/TT-BXD

 • Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Số: 42/2017/NĐ-CP

 • -- Người đề nghị thẩm định gửi 01 bộ hồ sơ đến Bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân cấp huyện, các Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế. -- Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định. -- Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp theo quy định để ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 10 (mười) ngày đối với dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng để làm cơ sở thẩm định. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đến cơ quan thẩm định để giải trình lý do và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện.

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

- Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt;

 

Bản chính: 0

Bản sao: 0

- Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật;

 

Bản chính: 0

Bản sao: 0

- Tờ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

To trinh tham dinh du an dau tu Xd hoac thiet ke co so .30.docx

Bản chính: 0

Bản sao: 0

Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có)

Bao cao kq tham tra thiet ke va du toan cua BCKTKT.31.docx

Bản chính: 0

Bản sao: 0

Hồ sơ trình thẩm định theo danh mục tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

 

Bản chính: 0

Bản sao: 0

File mẫu:

 • Tờ trình thẩm định theo quy định Tải về
 • Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có) Tải về
 • Hồ sơ trình thẩm định theo danh mục Tải về

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp