Mức độ 2  Điều chỉnh thiết kế, dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện, UBND cấp xã quyết định đầu tư) - Ký hiệu thủ tục: 1.005337.000.00.00.H50

Lượt xem: 84
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Lâm nghiệp
Cách thức thực hiện

 

 

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 05 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 20 Ngày làm việc

   

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 20 Ngày làm việc

   

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Quyết định điều chỉnh phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh.
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật 49/2014/QH13 Số: 49/2014/QH13

 • Nghị định 23/2016/NĐ-CP Số: 23/2016/NĐ-CP

 • Nghị định 23/2006/NĐ-CP Về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng Số: 23/2006/NĐ-CP

 • Bước 1: + Chủ đầu tư là các tổ chức, đơn vị thuộc huyện quản lý chịu trách nhiệm tổ chức lập hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh điều chỉnh, gửi hồ sơ (thành phần, số lượng hồ sơ theo quy định) về phòng/ban chức năng của huyện tổ chức thẩm định, trình Chủ tịch UBND huyện, cấp xã phê duyệt.

 • Bước 2: + Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng/ban chức năng của huyện phải tổ chức thẩm định và có báo cáo thẩm định, dự thảo quyết định phê duyệt và trình Chủ tịch UBND huyện, chủ tịch UBND cấp xã phê duyệt

 • Bước 3: + Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đã thẩm định, UBND huyện, cấp xã quyết định phê duyệt điều chỉnh hồ sơ thiết kế và dự toán công trình lâm sinh và trả kết quả cho các tổ chức trong 3 ngày làm việc.


Trường hợp 2: Hồ sơ thiết kế, dự toán công trình lâm sinh
Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Dự toán công trình lâm sinh được lập theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.

 

Bản chính: 5

Bản sao: 0

Thiết kế công trình lâm sinh, gồm: Bản đồ hiện trạng sử dụng đất, bản đồ thiết kế công trình lâm sinh tỷ lệ 1/5.000 hoặc 1/10.000, được lập trên nền bản đồ địa hình theo hệ quy chiếu VN 2.000, có lưới tọa độ, số hiệu tiểu khu, khoảnh, lô; thể hiện đường đồng mức, hiện trạng, các vật thể chuẩn (sông suối, đường giao thông, băng cản lửa, trạm bảo vệ rừng,…) và các nội dung hướng dẫn tại Phụ lục II Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT.

Phụ lục II.TT23.2016.doc

Bản chính: 5

Bản sao: 0

Thuyết minh thiết kế công trình lâm sinh được lập theo mẫu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT

Phụ lục I- đề cương thiết kế công trình lâm sinh.docx

Bản chính: 5

Bản sao: 0


Trường hợp 3


Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Các văn bản có liên quan (quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư và các tài liệu khác có liên quan).

 

Bản chính: 5

Bản sao: 0


Trường hợp 1


Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

o Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán theo mẫu số 01 Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT. o

Phụ lục IV-mẫu văn bản liên quan đến lập, thẩm đinh, phê duyệt, nghiệm thu công trình lâm sinh.docx

Bản chính: 5

Bản sao: 0

File mẫu:

 • Thuyết minh thiết kế công trình Tải về
 • Tờ trình đề nghị phê duyệt thiết kế, dự toán Tải về

Không có thông tin

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp