Mức độ 3  Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng - Ký hiệu thủ tục: 2.001884.000.00.00.H50

Lượt xem: 124
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • - Nộp trực tiếp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận; - Sử dụng dịch vụ bưu chính.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • - Nộp trực tiếp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận; - Sử dụng dịch vụ bưu chính.

 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 5 Ngày

  - Nộp trực tiếp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận; - Sử dụng dịch vụ bưu chính.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 5 Ngày

  - Nộp trực tiếp tại cơ quan cấp giấy chứng nhận; - Sử dụng dịch vụ bưu chính.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 27/2018/NĐ-CP Số: 27/2018/NĐ-CP

 • Nghị định 72/2013/NĐ-CP Số: 72/2013/NĐ-CP

 • 1. Trong thời hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng, chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đã được cấp thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Thay đổi tên điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng; b) Thay đổi chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân hoặc thay đổi người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.

 • 2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung thay thế cho giấy chứng nhận cũ. Trường hợp từ chối, Cơ quan cấp giấy chứng nhận có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do từ chối.

 • 3. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng sửa đổi, bổ sung có thời hạn bằng thời hạn còn lại của giấy chứng nhận cũ.

Áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Các tài liệu có liên quan đến các thông tin thay đổi (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG Mẫu số 08. ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

Áp dụng cho chủ điểm là cá nhân

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Các tài liệu có liên quan đến các thông tin thay đổi (nếu có) Bản chính: 1
Bản sao: 0
ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ CÔNG CỘNG Mẫu số 07. ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận (chủ điểm là doanh nghiệp) Tải về
 • Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung giấy chứng nhận (chủ điểm là cá nhân) Tải về

Không