Mức độ 3  Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Ký hiệu thủ tục: 1.001279.000.00.00.H50

Lượt xem: 125
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Kinh tế

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công nghiệp tiêu dùng
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 7 Ngày làm việc

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày làm việc

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 7 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (Cấp lại lần thứ…)
Phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có)

Lệ phí

Theo quy định của Bộ Tài chính (nếu có)

Căn cứ pháp lý
 • Về kinh doanh rượu Số: Nghị định 105/2017/NĐ-CP

Trường hợp cấp lại do hết thời hạn hiệu lực

 • Thương nhân phải nộp hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép trước thời hạn hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày. Hồ sơ, thẩm quyền, thủ tục cấp lại áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới.

Trường hợp cấp lại giấy phép do bị mất hoặc bị hỏng
 • ổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh cho Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng

 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền xem xét và cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Trường hợp từ chối cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế và Hạ tầng có văn bản yêu cầu bổ sung.

 • Phòng Kinh tế hoặc Kinh tế hạ tầng căn cứ vào hồ sơ đã lưu và hồ sơ đề nghị cấp lại của thương nhân để cấp lại giấy phép.

 • Thời hạn của giấy phép sẽ được giữ nguyên như cũ.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Trường hợp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh bị mất hoặc bị hỏng: (01 bộ) bao gồm: Đơn đề nghị cấp lại theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 105/2017/NĐ-CP và bản gốc hoặc bản sao giấy phép đã cấp (nếu có) ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY PHÉP ( MẪU SỐ 03).docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Trường hợp cấp lại Giấy phép do hết thời hạn hiệu lực: Hồ sơ, thẩm quyền, trình tự, thủ tục cấp lại đối với quy định tại khoản này áp dụng như quy định đối với trường hợp cấp mới. Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu: