Mức độ 2  Cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ cấp tỉnh - Ký hiệu thủ tục: 1.001923.000.00.00.H50

Lượt xem: 158
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tài nguyên và Môi trường

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận một cửa Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám
Cách thức thực hiện

Ngay trong ngày làm việc hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung cấp.

Ngay trong ngày làm việc hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung cấp.

Ngay trong ngày làm việc hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung cấp.

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Tùy theo trường hợp khai thác dữ liệu

  Ngay trong ngày làm việc hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung cấp.

 • Trực tuyến
 • Tùy theo trường hợp khai thác dữ liệu

  Ngay trong ngày làm việc hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung cấp.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Tùy theo trường hợp khai thác dữ liệu

  Ngay trong ngày làm việc hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung cấp.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ dưới dạng bản sao hoặc xuất bản phẩm (thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ dưới dạng bản sao phải được xác nhận nguồn gốc theo Mẫu số 07 Phụ lục I Nghị định số 27/2019/NĐ-CP).
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Theo quy định tại Thông tư số 196/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu , nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác, sử dụng thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ

 

Căn cứ pháp lý
 • Luật 27/2018/QH14 Số: 27/2018/QH14

 • Nghị định 27/2019/NĐ-CP Số: 27/2019/NĐ-CP

 • Thông tư 33/2019/TT-BTC Số: 33/2019/TT-BTC

 • - Bước 1. Nộp hồ sơ: + Trường hợp tổ chức, cá nhân trong nước: Cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phải xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân; người đại diện cơ quan, tổ chức đến giao dịch yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phải xuất trình thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân và giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức; phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh theo Mẫu số 08 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đo đạc và bản đồ (sau đây gọi chung là Nghị định số 27/2019/NĐ-CP). Khi cung cấp qua mạng Internet đối với thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ không thuộc Danh mục bí mật nhà nước thì bên yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ gửi tệp tin chứa giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức; tệp tin chứa phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ và ký bằng chữ ký số; trường hợp không có chữ ký số thì bên yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ phải xuất trình thẻ Căn cước công dân, hoặc hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân khi làm thủ tục mở tài khoản giao dịch trực tuyến, đồng thời cung cấp số điện thoại di động để bên cung cấp gửi mã xác nhận giao dịch.

 • - Bước 2. Kiểm tra và trả kết quả: Khi nhận đủ hồ sơ yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ theo quy định, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm cung cấp ngay trong ngày làm việc hoặc theo thời gian thống nhất với bên yêu cầu cung cấp. Trường hợp từ chối cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm thì Sở Tài nguyên và Môi trường phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức, cá nhân lý do không cung cấp.


a.2) Trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tuyến:Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Tệp tin chứa giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức;

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Tệp tin chứa phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ và ký bằng chữ ký số. Trường hợp không có chữ ký số thì xuất trình thẻ Căn cước công dân, hoặc hộ chiếu hoặc Chứng minh nhân dân khi làm thủ tục mở tài 13 khoản giao dịch trực tuyến, đồng thời cung cấp số điện thoại di động để bên cung cấp gửi mã xác nhận giao dịch.

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0


a.1) Trường hợp thực hiện bằng hình thức trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính:Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Giấy giới thiệu hoặc công văn của cơ quan, tổ chức đối với cơ quan, tổ chức

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ

Mẫu số 08-Phieu yeu cau cung cap.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0

File mẫu:

 • Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ Tải về
 • Bản xác nhận nguồn gốc hợp pháp của thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ Tải về

Không có thông tin

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp