Mức độ 2  Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội - Ký hiệu thủ tục: 1.003783.000.00.00.H50

Lượt xem: 349
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện/Phòng Nội vụ.

- Cơ quan thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Hội, Tổ chức phi chính phủ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 30 Ngày làm việc

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 30 Ngày làm việc

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Quyết định cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP Số: 03/2013/TT-BNV

 • Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP Số: 03/2014/TT-BNV

 • Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội Số: 33/2012/NĐ-CP

 • Nghị định số 45/2010/NĐ-CP Số: 45/2010/NĐ-CP

 • Ban lãnh đạo hội gửi hồ sơ xin chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 • Công chức tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.

 • Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).

 • Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Bản chính: 1
Bản sao: 0
Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Bản chính: 1
Bản sao: 0
Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Bản chính: 1
Bản sao: 0
Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Mẫu đơn đề nghị chia hội) Mẫu 11.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Mẫu đơn đề nghị hợp nhất hội) Mẫu 13.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Mẫu đơn đề nghị sáp nhập hội) Mẫu 11.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Mẫu đơn đề nghị tách hội) Mẫu số 10.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Đề án chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội cấp huyện Tải về

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có quyết định chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội, các hội mới được hình thành phải tổ chức đại hội để thông qua các nội dung được quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. b) Các hội mới được hình thành do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP để xem xét, phê duyệt điều lệ.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp