Mức độ 3  Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị - Ký hiệu thủ tục: 2.000414.000.00.00.H50

Lượt xem: 345
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Phòng Nội vụ

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Thi đua khen thưởng
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

  Nộp hồ sơ trực tiếp tại phòng Nội vụ hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Quyết định của định của Chủ tịch UBND huyện tặng thưởng Bằng khen
Phí

Không

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý
 • Luật 15/2003/QH11 - Thi đua, khen thưởng Số: 15/2003/QH11

 • Luật 47/2005/QH11 - Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng Số: 47/2005/QH11

 • Luật 39/2013/QH13 Số: 39/2013/QH13

 • Nghị định 91/2017/NĐ-CP Số: 91/2017/NĐ-CP

 • Bước 1. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện tiếp nhận đề nghị khen thưởng của các đơn vị thực thuộc.

 • Bước 2. Thẩm định hồ sơ, xin ý kiến các cơ quan liên quan, báo cáo Hội đồng thi đua khen thưởng cùng cấp, tổng hợp trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định khen thưởng.

 • Bước 3. Khi có Quyết định của Chủ tịch UBND huyện, phòng Nội vụ thông báo Quyết định, viết bằng, đóng dấu và chuyển cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện cấp phát cho đơn vị trình khen.

 • Bước 4. Các trường hợp không được khen thưởng (không đúng đối tượng, không đủ tiêu chuẩn, không đủ hồ sơ hoặc vi phạm pháp luật), Phòng Nội vụ thông báo đến các đơn vị trình khen biết.
Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Biên bản xét khen thưởng.

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thưởng (Mẫu cá nhân)

Mẫu số 02.doc

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm, trong đó ghi rõ hành động, thành tích để đề nghị khen thưởng (Mẫu tập thể)

Mẫu số 01.doc

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Văn bản đề nghị kèm theo danh sách tập thể, cá nhân được đề nghị tặng Giấy khen của cấp trình khen

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

File mẫu:

 • Báo cáo thành tích do tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng làm Tải về

Chủ thể là tập thể, cá nhân có thành tích được đề nghị khen thưởng