Mức độ 1  Chuyển nhượng tài sản gắn liền với đất trong các Khu công nghiệp, khu kinh tế của tỉnh (Đối với đất đã được UBND tỉnh giao một lần cho Ban quản lý, sử dụng) - Ký hiệu thủ tục: QTR-274788

Lượt xem: 243
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý khu kinh tế
Địa chỉ cơ quan giải quyết - Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Kinh tế - Địa chỉ: 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - Điện thoại: 02333.859.713 hoặc 02336.550.215
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện

 Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Giấy chứng nhận; Quyết định hành chính.

Phí

Phí, lệ phí: - Trong trường hợp đăng ký cấp mới: + Phí thẩm định: 1.000.000đồng/hồ sơ; + Lệ phí: 500.000đồng/giấy; - Trong trường hợp đề nghị đăng ký biến động: 30.000 đồng/giấy.

Lệ phí

Phí, lệ phí: - Trong trường hợp đăng ký cấp mới: + Phí thẩm định: 1.000.000đồng/hồ sơ; + Lệ phí: 500.000đồng/giấy; - Trong trường hợp đề nghị đăng ký biến động: 30.000 đồng/giấy.

Căn cứ pháp lý


Quyết định 53/2016/QĐ-UBND
Nghị định 35/2017/NĐ-CP
Nghị định 01/2017/NĐ-CP
Nghị định 46/2014/NĐ-CP
43/2014/NĐ-CP
Thông tư 30/2014/TT-BTNMT
Luật 45/2013/QH13


- Bước 1: Bên nhận chuyển nhượng tài sản nộp hồ sơ tại bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

- Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, sửa đổi;

- Bước 3: Trả kết quả: Người sử dụng đất nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quảBan quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

 - Hợp đồng, văn bản về việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng theo quy định. Trường hợp người thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là người duy nhất thì phải có đơn đề nghị được đăng ký thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của người thừa kế; - Bản gốc giấy chứng nhận đã cấp; - Văn bản chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư; - Văn bản của người sử dụng đất đồng ý cho chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất được chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp chuyển nhượng, tặng cho, cho thuê, góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất không đồng thời là người sử dụng đất.File mẫu:

Không có thông tin

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp