Mức độ 2  Thủ tục thuê đất trong Khu kinh tế đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài nộp tiền thuê đất một lần - Ký hiệu thủ tục: QTR-274794

Lượt xem: 293
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý khu kinh tế
Địa chỉ cơ quan giải quyết - Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận một cửa của Ban Quản lý Khu Kinh tế - Địa chỉ: 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị - Điện thoại: 02333.859.713 hoặc 02336.550.215
Lĩnh vực Đất đai
Cách thức thực hiện

 Nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Không quá 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 

 

 

 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Quyết định cho thuê đất; Biên bản bàn giao đất thực địa.

Phí

Phí thẩm định: 1.000.000đồng/hồ sơ

Lệ phí

Lệ phí : 100.000đồng/giấy

Căn cứ pháp lý


Quyết định 53/2016/QĐ-UBND
Nghị định 35/2017/NĐ-CP
Nghị định 01/2017/NĐ-CP
Nghị định 46/2014/NĐ-CP
43/2014/NĐ-CP
Thông tư 30/2014/TT-BTNMT
Luật 45/2013/QH13


 Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Bước 2: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung, sửa đổi;

Bước 3: Trả kết quả: Tổ chức, cá nhân nhận Quyết định cho thuê đất, Biên bản bàn giao đất thực địa tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

 Người xin thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư gồm: - Đơn xin thuê đất (theo mẫu đính kèm) - Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án đầu tư. - Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, cho thuê đất quy định tại Khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai và Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) đã lập khi cấp giấy chứng nhận đầu tư hoặc thẩm định dự án đầu tư hoặc xét duyệt dự án; - Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất. Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm cung cấp trích lục bản đồ địa chính thửa đất đối với những nơi đã có bản đồ địa chính hoặc thực hiện trích đo địa chính thửa đất theo yêu cầu của người xin giao đất, thuê đất.File mẫu:

  • Đơn xin giao đất/cho thuê đất/cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Tải về

- Đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất để thực dự án vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất trong thời gian thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đã được phê duyệt mà không phải chờ đến khi hoàn thành việc giải phóng mặt bằng.

- Có năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư;

- Ký quỹ theo quy định của pháp luật về đầu tư;

- Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

 

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp