Mức độ 3  Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng - Ký hiệu thủ tục: QTR-274803

Lượt xem: 280
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ban Quản lý khu kinh tế

Địa chỉ cơ quan giải quyết + Địa chỉ: 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực Xây dựng
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

  • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Giấy phép xây dựng đóng dấu gia hạn của Ban Quản lý Khu kinh tế hoặc văn bản trả lời đối với trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn giấy phép.

Phí

Phí, lệ phí: Mức thu trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng: 50.000 (năm mươi ngàn) đồng/giấy phép.

Lệ phí

Phí, lệ phí: Mức thu trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng: 50.000 (năm mươi ngàn) đồng/giấy phép.

Căn cứ pháp lý

Thông tư 15/2016/TT-BXD Thông tư 05/2015/TT-BXD Nghị định 59/2015/NĐ-CP

- Bước 1: Chủ đầu tư, chủ nhà chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

- Bước 2: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ

  + Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

  - Bước 3: Trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ban Quản lý Khu kinh tế phải xem xét hồ sơ để gia hạn giấy phép xây dựng.Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để gia hạn giấy phép xây dựng trong thời gian 02 ngày, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư biết.

Nếu quá thời hạn ghi trong giấy biên nhận mà cơ quan có thẩm quyền không trả lời thì chủ đầu tư được phép xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế đã được thẩm định, phê duyệt theo quy định có trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

- Bước 4: Chủ đầu tư, chủ nhà nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.

 
+ Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng (theo mẫu) + Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp;
File mẫu:

  • Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng Tải về

Trước thời điểm giấy phép xây dựng hết hiệu lực khởi công xây dựng, nếu công trình chưa được khởi công thì chủ đầu tư phải đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng. Mỗi giấy phép xây dựng chỉ được gia hạn tối đa 02 lần. Thời gian gia hạn mỗi lần là 12 tháng. Khi hết thời gian gia hạn giấy phép xây dựng mà chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng mới.