Mức độ 2  Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng - Ký hiệu thủ tục: QTR-274802

Lượt xem: 312
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý khu kinh tế
Địa chỉ cơ quan giải quyết + Địa chỉ: 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực Xây dựng
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời gian 30 ngày (15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì Ban Quản lý Khu kinh tế phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư, chủ nhà biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định.

 

 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Giấy phép điều chỉnh kèm theo hồ sơ thiết kế trình xin cấp giấy phép xây dựng có đóng dấu của Ban Quản lý Khu kinh tế hoặc thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do trong trường hợp không đủ điều kiện. Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, chủ đầu tư, chủ nhà chỉ nhận giấy phép điều chỉnh và sử dụng bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.

Phí

Phí, lệ phí: Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng đối với công trình: 200.000 (hai trăm nghàn) đồng/giấy phép; đối với nhà ở riêng lẽ: 100.000 (một trăm ngàn) đồng/giấy phép.

Lệ phí

Phí, lệ phí: Mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng đối với công trình: 200.000 (hai trăm nghàn) đồng/giấy phép; đối với nhà ở riêng lẽ: 100.000 (một trăm ngàn) đồng/giấy phép.

Căn cứ pháp lý


Thông tư 15/2016/TT-BXD
Thông tư 05/2015/TT-BXD
Nghị định 59/2015/NĐ-CP


- Bước 1: Chủ đầu tư, chủ nhà chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

- Bước 2: Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị tiếp nhận hồ sơ và kiểm tra hồ sơ

 + Trường hợp hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì cấp biên nhận hồ sơ có ngày hẹn trả kết quả trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.

 - Bước 3:

+ Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Ban Quản lý Khu kinh tế phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, Ban Quản lý Khu kinh tế phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư, chủ nhà bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư, chủ nhà tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư, chủ nhà có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo.

Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ khi nhận hồ sơ bổ sung, Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư, chủ nhà về lý do không cấp giấy phép;

- Bước 4:

+ Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật;

+ Trong thời gian 12 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn trên, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; Ban Quản lý Khu kinh tế căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc cấp giấy phép điều chỉnh;

- Bước 5: Trong thời gian 30 ngày (15 ngày đối với nhà ở riêng lẻ) kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, BQL Khu kinh tế phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép.

Trường hợp đến thời hạn cấp giấy phép nhưng cần phải xem xét thêm thì Ban Quản lý Khu kinh tế phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư, chủ nhà biết lý do, đồng thời báo cáo cấp có thẩm quyền quản lý trực tiếp xem xét và chỉ đạo thực hiện, nhưng không được quá 10 ngày kể từ ngày hết hạn theo quy định.

Trường hợp hồ sơ không đủ điều kiện để cấp giấy phép công trình trong thời hạn quy định, Ban Quản lý Khu kinh tế thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho chủ đầu tư, chủ nhà biết.

- Bước 6: Chủ đầu tư, chủ nhà nhận kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tại bộ phận một cửa Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị theo thời hạn ghi trong giấy biên nhận.

 - Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng (theo mẫu) - Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp; - Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị Điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200; - Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản phê duyệt Điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền theo quy định kèm theo Bản kê khai Điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trường hợp thiết kế không do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế Điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Lưu ý: Với nhà ở riêng lẻ: Đối với trường hợp yêu cầu phải được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định thì phải nộp kèm theo báo cáo kết quả thẩm định thiết kế; Trường hợp thiết kế xây dựng của công trình đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định, các bản vẽ thiết kế quy định là bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp các bản vẽ thiết kế xây dựng đã được cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định.File mẫu:

  • Đơn đề nghị Điều chỉnh giấy phép xây dựng Tải về

Trong quá trình xây dựng, trường hợp có điều chỉnh thiết kế làm thay đổi một trong các nội dung dưới đây thì chủ đầu tư phải đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng:

- Thay đổi hình thức kiến trúc mặt ngoài của công trình đối với công trình trong đô thị thuộc khu vực có yêu cầu về quản lý kiến trúc;

- Thay đổi một trong các yếu tố về vị trí, diện tích xây dựng; quy mô, chiều cao, số tầng của công trình và các yếu tố khác ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực chính;

- Khi điều chỉnh thiết kế bên trong công trình làm thay đổi công năng sử dụng làm ảnh hưởng đến an toàn, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường.

* Trường hợp xây dựng sai với giấy phép xây dựng được cấp thì phải bị xử lý vi phạm theo quy định hiện hành trước khi đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng.

 

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp