Mức độ 3  Giãn tiến độ đầu tư. BQL - Ký hiệu thủ tục: BKH-QTR-272012

Lượt xem: 295
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ban Quản lý khu kinh tế

Địa chỉ cơ quan giải quyết - Trực tiếp tại trụ sở Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị theo địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị; 91 Lê Duẩn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; điện thoại số: 0233 3551729 hoặc 0233 3859713
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

  • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ hồ sơ.
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được đề xuất của nhà đầu tư.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

Văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư (Khoản 4 Điều 46 Luật đầu tư) theo Mẫu II.7 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT.

Phí

Không có

Lệ phí

Không có:

Căn cứ pháp lý

Thông tư 16/2015/TT-BKHĐT Nghị định 118/2015/NĐ-CP Luật 67/2014/QH13

- Bước 1: Nhà đầu tư gửi văn bản đề xuất giãn tiến độ cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị, gồm các nội dung sau:

+ Tình hình hoạt động của dự án đầu tư và việc thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc quyết định chủ trương đầu tư đến thời điểm giãn tiến độ;

+ Giải trình lý do và thời hạn giãn tiến độ thực hiện dự án;

+ Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án, bao gồm kế hoạch góp vốn, tiến độ xây dựng cơ bản và đưa dự án vào hoạt động;

+ Cam kết của nhà đầu tư về việc tiếp tục thực hiện dự án.

- Bước 2: Ban Quản lý có ý kiến bằng văn bản về việc giãn tiến độ đầu tư.

- Bước 3: Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư thì thực hiện theo thủ tục tương ứng về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư mà không thực hiện theo thủ tục này.
Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư theo Mẫu I.9 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT ngày 18/11/2015.
File mẫu:

  • Văn bản đề xuất giãn tiến độ thực hiện dự án đầu tư Tải về

Nhà đầu tư (cá nhân và tổ chức) có dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư,  đề nghị giãn tiến độ đầu tư (tiến độ thực hiện vốn đầu tư, tiến độ xây dựng và đưa công trình chính vào hoạt động (nếu có); tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động của dự án đầu tư) so với tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, văn bản quyết định chủ trương đầu tư.