Mức độ 2  Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế. BQL - Ký hiệu thủ tục: BKH-QTR-272002

Lượt xem: 270
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Ban Quản lý
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đầu tư tại Việt Nam
Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý

- Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ cho Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị nơi thực hiện dự án đầu tư để điều chỉnh dự án đầu tư.

- Bước 2: Ban Quản lý điều chỉnh, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư.- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư; - Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu có giá trị pháp lý tương đương của nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư; - Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tư về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tư.File mẫu:

Trong trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp