Mức độ 1  Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài - Ký hiệu thủ tục: 1.002181.000.00.00.H50

Lượt xem: 119
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Tư pháp
Lĩnh vực Luật sư
Cách thức thực hiện

Hồ sơ được gửi trực tiếp hoặc thông qua hệ thống bưu chính đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

 

Số lượng hồ sơ Không quy định
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài tại Việt Nam.

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Phí thẩm định điều kiện hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam:: 2.000.000 đồng/hồ sơ.

Căn cứ pháp lý

Thông tư 220/2016/TT-BTC Luật 20/2012/QH13 Luật 65/2006/QH11

Trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép thành lập, chi nhánh, công ty luật nước ngoài phải đăng ký hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

Trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài.

 
- Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh, công ty luật nước ngoài;- Giấy tờ chứng minh về trụ sở.
File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp