Mức độ 2  Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản - Ký hiệu thủ tục: 2.001832.000.00.00.H50

Lượt xem: 182
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
Cách thức thực hiện

Trực tiếp

Nộp qua bưu chính công ích

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
Trực tiếp - Trường hợp lĩnh vực trồng trọt: 13 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ); - Trường hợp lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)    
Dịch vụ bưu chính - Trường hợp lĩnh vực trồng trọt: 13 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ); - Trường hợp lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản: 05 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)

 

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
  • Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

30.000 đồng/lần/người

Căn cứ pháp lý
  • Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp Số: 44/2018/TT-BTC

  • Hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm Số: 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT

  • Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đến cơ quan được quy định tại Điều 9 của Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT

  • Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân

  • Kiểm tra kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm theo lĩnh vực quản lý.

  • Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm: + Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành. +Mẫu giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT.


Đối với tổ chức

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01b quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT

Phụ lục 4 mẫu số 1b.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức)

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT;

Phụ lục 4 mẫu số 1a.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0


Đối với cá nhân
Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Bản sao Giấy Chứng minh thư nhân dân

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BCT-BNNPTNT;

Phụ lục 4 mẫu số 1a.docx

Bản chính: 1

Bản sao: 0

File mẫu:

  • Danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu 1b phụ lục 4) Tải về
  • Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (Mẫu 1a Phụ lục 4) Tải về

Không có thông tin

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp