Mức độ 4  Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo; công trình di tích lịch sử - văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng; công trình trên các tuyến, trục đường phố chính trong đô thị; công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài - Ký hiệu thủ tục: 1.007197.000.00.00.H50

Lượt xem: 116
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, Ban Quản lý Khu chế xuất- Khu công nghiệp

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Cách thức thực hiện

 

 

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • - Đối với công trình của tổ chức: không quá 18 ngày làm việc (giảm 12 ngày). - Đối với nhà ở riêng lẻ của cá nhân: không quá 8 ngày làm việc (giảm 07 ngày).

   

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • - Đối với công trình của tổ chức: không quá 18 ngày làm việc (giảm 12 ngày). - Đối với nhà ở riêng lẻ của cá nhân: không quá 8 ngày làm việc (giảm 07 ngày). Khác

   

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép xây dựng được điều chỉnh.
Phí

KhKhông có thông tin

Không có thông tin

 

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 59/2015/NĐ-CP Số: 59/2015/NĐ-CP

 • Luật 50/2014/QH13 Số: Luật 50/2014/QH13

 • Thông tư 15/2016/TT-BXD Số: 15/2016/TT-BXD

 • - Chủ đầu tư nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

 • - Cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của tổ chức, cá nhân đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng; kiểm tra hồ sơ; ghi giấy biên nhận đối với trường hợp hồ sơ đáp ứng theo quy định hoặc hướng dẫn để chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với trường hợp hồ sơ không đáp ứng theo quy định.

 • - Kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh giấy phép xây dựng phải tổ chức thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực địa. Khi thẩm định hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải xác định tài liệu còn thiếu, tài liệu không đúng theo quy định hoặc không đúng với thực tế để thông báo một lần bằng văn bản cho chủ đầu tư bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. Trường hợp hồ sơ bổ sung chưa đáp ứng được yêu cầu theo văn bản thông báo thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo bằng văn bản hướng dẫn cho chủ đầu tư tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. Chủ đầu tư có trách nhiệm bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo. Trường hợp việc bổ sung hồ sơ vẫn không đáp ứng được các nội dung theo thông báo thì cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo đến chủ đầu tư về lý do không cấp giấy phép.

 • - Căn cứ quy mô, tính chất, loại công trình và địa điểm xây dựng công trình có trong hồ sơ đề nghị diều chỉnh giấy phép xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng có trách nhiệm đối chiếu các điều kiện theo quy định để gửi văn bản lấy ý kiến của các cơ quan quản lý nhà nước về những lĩnh vực liên quan đến công trình xây dựng theo quy định của pháp luật.

 • - Đối với công trình kể từ ngày nhận được hồ sơ, các cơ quan quản lý nhà nước được hỏi ý kiến có trách nhiệm trả lời bằng văn bản về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình. Sau thời hạn quy định, nếu các cơ quan này không có ý kiến thì được coi là đã đồng ý và phải chịu trách nhiệm về những nội dung thuộc chức năng quản lý của mình; cơ quan cấp giấy phép xây dựng căn cứ các quy định hiện hành để quyết định việc điều chỉnh giấy phép xây dựng.


(2) Đối với trường hợp gia hạn giấy phép xây dựng, thành phần hồ sơ gồm:Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp

 

Bản chính: 2

Bản sao: 0

Đơn đề nghị gia hạn giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD

Don de nghi dieu chinh giay phep xay dung (2).docx

Bản chính: 2

Bản sao: 0


(1) Đối với trường hợp điều chỉnh giấy phép xây dựng, thành phần hồ sơ gồm:

Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp.

 

Bản chính: 2

Bản sao: 0

Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính bản vẽ thiết kế mặt bằng, mặt đứng, mặt cắt bộ phận, hạng mục công trình đề nghị điều chỉnh tỷ lệ 1/50 - 1/200.

 

Bản chính: 0

Bản sao: 2

Bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản phê duyệt điều chỉnh thiết kế của người có thẩm quyền theo quy định kèm theo Bản kê khai điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân thiết kế đối với trường hợp thiết kế không do cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định hoặc Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế điều chỉnh của cơ quan chuyên môn về xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng.

 

Bản chính: 0

Bản sao: 2

Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD

Don de nghi dieu chinh giay phep xay dung (2).docx

Bản chính: 2

Bản sao: 0


(3) Đối với trường hợp cấp lại giấy phép xây dựng, thành phần hồ sơ gồm:Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Bản chính giấy phép xây dựng đã được cấp (đối với trường hợp bị rách, nát).

 

Bản chính: 2

Bản sao: 0

Đơn đề nghị cấp lại giấy phép xây dựng, trong đó giải trình rõ lý do đề nghị cấp lại theo mẫu tại Phụ lục số 2 Thông tư số 15/2016/TT-BXD

Don de nghi dieu chinh giay phep xay dung (2).docx

Bản chính: 2

Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép xây dựng Tải về

Không