Mức độ 2  Thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật (quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 24, điểm b Khoản 1 Điều 25, điểm b Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; Khoản 9, 10 và 11 Điều 1 Nghị định số 42/2017/NĐ-CP; Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 144/2016/NĐ-CP) (cấp tỉnh) - Ký hiệu thủ tục: 1.006940.000.00.00.H50

Lượt xem: 79
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng, Các Sở quản lý chuyên ngành

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Cách thức thực hiện

 

 

 • Trực tiếp
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • Không quá 22 (hai mươi hai) ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III; Không quá 14 (mười bốn) ngày làm việc đối với các công trình còn lại. - Đối với nguồn vốn khác: Giảm 5 ngày so với quy định Không quá 17 (mười bảy) ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III; Không quá 9 (chín) ngày làm việc đối với các công trình còn lại.

   

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Không quá 22 (hai mươi hai) ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III; Không quá 14 (mười bốn) ngày làm việc đối với các công trình còn lại. - Đối với nguồn vốn khác: Giảm 5 ngày so với quy định Không quá 17 (mười bảy) ngày làm việc đối với công trình cấp II và cấp III; Không quá 9 (chín) ngày làm việc đối với các công trình còn lại.

   

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Văn bản về kết quả thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng được lập theo Mẫu số 07 Phụ lục II Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.sửa thành: Văn bản thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh của Báo cáo kinh tế - kỹ thuật quy định tại Mẫu số 05 Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 59/2015/NĐ-CP.
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 59/2015/NĐ-CP Số: 59/2015/NĐ-CP

 • Luật 50/2014/QH13 Số: 50/2014/QH13

 • Thông tư 18/2016/TT-BXD Số: 18/2016/TT-BXD

 • Thông tư 03/2016/TT-BXD Số: 03/2016/TT-BXD

 • Nghị định 42/2017/NĐ-CP Số: 144/2016/NĐ-CP

 • Chủ đầu tư gửi hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 3 bước), hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng (với công trình thực hiện thiết kế 2 bước) theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị (BP MT Sở Giao thông Vận tải, BPMT Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, BPMT Sở Công Thương).

 • Đối với các hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản gửi người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do và từ chối thực hiện thẩm định.

 • Trường hợp cơ quan chuyên môn về xây dựng không đủ điều kiện thực hiện công tác thẩm định, trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản yêu cầu chủ đầu tư lựa chọn trực tiếp tổ chức có năng lực phù hợp theo quy định để ký hợp đồng thẩm tra phục vụ công tác thẩm định. Thời gian thực hiện thẩm tra không vượt quá 15 ngày đối với công trình cấp II và cấp III; 10 ngày đối với các công trình còn lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi kết quả thẩm tra, hồ sơ thiết kế đã đóng dấu thẩm tra cho cơ quan chuyên môn về xây dựng để làm cơ sở thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng. Trường hợp cần gia hạn thời gian thực hiện thẩm tra thì chủ đầu tư phải có văn bản thông báo đến cơ quan thẩm định để giải trình lý do và đề xuất gia hạn thời gian thực hiện.Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Hồ sơ trình thẩm định theo danh mục tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Nhiệm vụ thiết kế đã được phê duyệt; - Thuyết minh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; - Báo cáo kết quả thẩm tra (nếu có).

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Tờ trình thẩm định theo quy định tại Mẫu số 04 Phụ lục II của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

File mẫu:

 • Hồ sơ trình thẩm định Tải về
 • Tờ trình thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh Tải về

Không có thông tin

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp