Mức độ 3  Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III - Ký hiệu thủ tục: 1.007357.000.00.00.H50

Lượt xem: 147
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Xây dựng

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Quản lý hoạt động xây dựng
Cách thức thực hiện

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày

  10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • 10 Ngày

  10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 10 Ngày

  10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
Phí

Không có thông tin

Lệ phí
Mô tả Mức lệ phí

500.000 đồng/chứng chỉ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27/10/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.   

500.0000đ

 

Căn cứ pháp lý
 • Luật xây dựng Số: 50/2014/QH13

 • Về quản lý dự án đầu tư xây dựng Số: 59/2015/NĐ-CP

 • Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Số: 42/2017/NĐ-CP

 • Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng Số: 100/2018/NĐ-CP

 • - Tổ chức đề nghị cấp lại nội dung chứng chỉ năng lực hạng II, hạng III gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định qua mạng trực tuyến hoặc qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

 • - Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Xây dựng thông báo một lần bằng văn bản tới tổ chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc không hợp lệ.

 • - Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Xây dựng có trách nhiệm cấp chứng chỉ năng lực.


Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục V Nghị định số 100/2018/NĐ-CP.

 

Bản chính: 1

Bản sao: 0

File mẫu:

Bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì phải có cam kết của tổ chức đề nghị cấp lại.