Mức độ 3  Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu - Ký hiệu thủ tục: 2.000648.000.00.00.H50

Lượt xem: 813
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Công Thương

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Công thương tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực Lưu thông hàng hóa trong nước
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 20 Ngày làm việc

  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

 • Trực tuyến
 • 20 Ngày làm việc

  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 20 Ngày làm việc

  20 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.
Phí

Theo Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.: - Khu vực thành phố, thị xã: + Chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là: 1.200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; + Chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là: 400.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; - Các khu vực còn lại: + Chủ thể kinh doanh là tổ chức, doanh nghiệp là: 600.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định; + Chủ thể kinh doanh là hộ kinh doanh, cá nhân là: 200.000 đồng/điểm kinh doanh/lần thẩm định.

Lệ phí

Theo Thông tư số 168/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch hàng hóa.:

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 83/2014/NĐ-CP Số: 83/2014/NĐ-CP

 • Thông tư 38/2014/TT-BCT Số: 38/2014/TT-BCT

 • Nghị định 08/2018/NĐ-CP Số: 08/2018/NĐ-CP

Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ

 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương

 • Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung

Trường hợp đủ hồ sơ hợp lệ và cấp giấy chứng nhận
 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương.

 • Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 4 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP cho thương nhân

Trường hợp đủ hồ sơ hợp lệ và từ chối cấp giấy chứng nhận
 • Thương nhân gửi một (01) bộ hồ sơ về Sở Công Thương

 • Trong thời hạn hai mươi (20) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định hồ sơ.

 • Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản kê trang thiết bị của cửa hàng bán lẻ xăng dầu theo quy định tại Khoản 3 Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và tài liệu chứng minh tính hợp pháp về xây dựng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao chứng chỉ hoặc giấy tờ tương đương về đào tạo nghiệp vụ của cán bộ quản lý và nhân viên cửa hàng theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 Nghị định số 83/2014/NĐ-CP Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của thương nhân chủ sở hữu cửa hàng bán lẻ xăng dầu Bản chính: 0
Bản sao: 1
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo Mẫu số 3 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP Mẫu số 3.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Tải về

Cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu phải đáp ứng đủ các điều kiện sau: + Thuộc sở hữu, đồng sở hữu của thương nhân là đại lý hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu hoặc thương nhân sản xuất xăng dầu có hệ thống phân phối theo quy định tại Nghị định này (thương nhân đề nghị cấp phải đứng tên tại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu). + Được thiết kế, xây dựng và có trang thiết bị theo đúng các quy định hiện hành về quy chuẩn, tiêu chuẩn cửa hàng bán lẻ xăng dầu, an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. + Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh phải được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.