Mức độ 4  Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm - Ký hiệu thủ tục: 1.003114.000.00.00.H50

Lượt xem: 483
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết

    Bộ phận một cửa Sở Thông tin và Truyền thông.  ĐC: Số 51 Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cách thức thực hiện

 

 

 

 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Nộp qua bưu chính công ích
Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 7 Ngày

   

 • Trực tuyến
 • 7 Ngày

   

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 7 Ngày

   

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật 19/2012/QH13 Số: 19/2012/QH13

 • Nghị định 195/2013/NĐ-CP Số: 195/2013/NĐ-CP

 • Thông tư 23/2014/TT-BTTTT Số: 23/2014/TT-BTTTT

 • Trước khi hoạt động 15 ngày, cơ sở phát hành xuất bản phẩm là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi tắt là cơ sở phát hành) có trụ sở chính và chi nhánh tại cùng một tỉnh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phải đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm với Sở Thông tin và Truyền thông sở tại.

 • Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Xuất bản, In và Phát hành phải xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm bằng văn bản; trường hợp không cấp phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Chậm nhất 10 ngày, kể từ ngày có một trong các thay đổi sau đây, cơ sở phát hành phải làm thủ tục đăng ký lại hoạt động phát hành xuất bản phẩm như đăng ký mới:

 • Di chuyển trụ sở chính hoặc chi nhánh sang tỉnh, thành phố khác trực thuộc Trung ương;

 • Thành lập hoặc giải thể chi nhánh trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi đặt trụ sở chính.

Hồ sơ đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm bao gồm:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ chứng minh được phép thường trú tại Việt Nam của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ quan có thẩm quyền của Việt nam cấp;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực một trong các loại giấy: Chứng nhận đăng ký kinh doanh, chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký thuế, quyết định thành lập cơ sở phát hành là đơn vị sự nghiệp công lập;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao (xuất trình kèm bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm của người đứng đầu cơ sở phát hành do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp.   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao (xuất trình kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc bản sao có chứng thực giấy tờ sở hữu trụ sở hoặc hợp đồng thuê, mượn trụ sở để làm địa điểm kinh doanh;   Bản chính: 0
Bản sao: 1
Đơn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Mẫu số 13 - Phụ lục III.doc Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Tải về

Điều kiện hoạt động phát hành xuất bản phẩm đối với cơ sở phát hành là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập: 1. Người đứng đầu cơ sở phát hành phải thường trú tại Việt Nam; có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về phát hành xuất bản phẩm do cơ sở đào tạo, bồi dưỡng chuyên ngành phát hành xuất bản phẩm cấp; 2. Có một trong các loại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật; 3. Có địa điểm kinh doanh xuất bản phẩm.

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin