Mức độ 4  Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in - Ký hiệu thủ tục: 2.001737.000.00.00.H50

Lượt xem: 430
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Trực tuyến
 • 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 3 Ngày làm việc

  03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Trực tuyến
 • 3 Ngày làm việc

  03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 3 Ngày làm việc

  03 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy xác nhận
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Nghị định 60/2014/NĐ-CP Số: 60/2014/NĐ-CP

 • Thông tư 03/2015/TT-BTTTT Số: 03/2015/TT-BTTTT

 • Nghị định 25/2018/NĐ-CP Số: 25/2018/NĐ-CP

 • Cơ sở in thực hiện thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã đăng ký.

 • Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký của cơ sở in, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xác nhận đăng ký và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình để quản lý; trường hợp không xác nhận đăng ký phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in. M_u s_ 12. T_ KHAI THAY __I THÔNG TIN __NG KƯ HO_T __NG C_ S_ IN.docx
Bản chính: 2
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Tờ khai thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Tải về

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin