Mức độ 4  Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính - Ký hiệu thủ tục: 1.003687.000.00.00.H50

Lượt xem: 346
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Thông tin và Truyền thông

Địa chỉ tiếp nhận HS Trung tâm PVHCC tỉnh – 22 Trần Hưng Đạo, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực Bưu chính
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Nộp HS trực tuyến thông qua Cổng DVC
Số lượng hồ sơ 01 bộ là bản gốc
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 10 Ngày làm việc

  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện
 • Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính
Phí

- Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng

- Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 1.500.000 đồng.

:

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
 • Luật 49/2010/QH12 Số: 49/2010/QH12

 • Nghị định 47/2011/NĐ-CP Số: 47/2011/NĐ-CP

 • Nghị định 150/2018/NĐ-CP Số: 150/2018/NĐ-CP

 • Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính Số: 291/2016/TT-BTC

 • - Trường hợp cần thay đổi nội dung ghi trong giấy phép bưu chính đã được cấp, doanh nghiệp phải làm thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính gửi đến Sở Thông tin và Truyền thông.

 • - Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng theo quy định, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính có trách nhiệm thẩm tra và sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính. Trường hợp không chấp thuận sửa đổi, bổ sung, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp giấy phép bưu chính phải có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ sửa đổi, bổ sung.

 • - Trường hợp sửa đổi, bổ sung phạm vi cung ứng dịch vụ bưu chính dẫn đến thay đổi thẩm quyền cấp giấy phép bưu chính thì doanh nghiệp nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
- Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; Giaydenghisuadoibosunggiayphepbuuchinh.docx
Bản chính: 1
Bản sao: 0
- Tài liệu liên quan đến nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Giấy đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính; Tải về

Phí

- Trường hợp mở rộng phạm vi cung ứng dịch vụ nội tỉnh: 2.750.000 đồng

- Trường hợp thay đổi các nội dung khác trong giấy phép: 1.500.000 đồng.

:

Lệ phí

Không có thông tin

  Liên hệ