Mức độ 2  Đánh giá đồng thời thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người - Ký hiệu thủ tục: 2.002144.000.00.00.H50

Lượt xem: 184
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Khoa học và Công nghệ

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Sở Khoa học và Công nghệ
Lĩnh vực Khoa học công nghệ
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • 45 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 45 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết
  Trực tiếp
 • 45 Ngày làm việc

  45 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

 • Nộp qua bưu chính công ích
 • 45 Ngày làm việc

  45 ngày làm việc làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
 • Giấy xác nhận đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Theo quy định hiện hành do tổ chức, cá nhân đề nghị chi trả: Theo quy định hiện hành do tổ chức, cá nhân đề nghị chi trả

Căn cứ pháp lý
 • Khoa học và công nghệ Số: 29/2013/QH13

 • 02/2015/TT-BKHCN Số: 02/2015/TT-BKHCN

 • Nghị định Số: 08/2014/NĐ-CP

 • - Tổ chức, cá nhân có nhu cầu được đánh giá và thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ mà có tiềm ẩn yếu tố ảnh hưởng đến lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, môi trường, tính mạng, sức khỏe con người hoặc trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ chưa có địa chỉ ứng dụng gửi hồ sơ theo quy định đến Sở Khoa học và Công nghệ để đánh giá và thẩm định trước khi ứng dụng.

 • - Kể từ khi nhận được hồ sơ, trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, Sở Khoa học và Công nghệ xem xét những nội dung sau: + Xem xét hồ sơ và xác định các điều kiện tổ chức thực hiện việc đánh giá và thẩm định. Đối với những kết quả thực hiện nhiệm vụ mà Sở Khoa học và Công nghệ không đủ điều kiện thẩm định, Sở Khoa học và Công nghệ gửi công văn (kèm theo hồ sơ) đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện đánh giá và thẩm định, đồng thời thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết về cơ quan thực hiện thẩm định. + Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hợp lệ phải thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung trong thời hạn 30 ngày.

 • - Việc cấp Giấy xác nhận được thực hiện trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. Trường hợp kết quả thực hiện nhiệm vụ cần được đo kiểm thì thời gian đo kiểm không được tính vào thời gian thực hiện đánh giá.

 • - Đối với trường hợp Thủ trưởng cơ quan thực hiện đánh giá và thẩm định không nhất trí với kết quả đánh giá, thẩm định của Hội đồng thẩm định, cơ quan thực hiện thẩm định thông báo bằng văn bản cho tổ chức, cá nhân đề nghị biết (trong đó nêu rõ lý do không đồng ý với kết luận của Hội đồng) và xem xét, thực hiện đánh giá, thẩm định lại kết quả thực hiện nhiệm vụ. Thời gian đánh giá, thẩm định lại và trả lời tổ chức, cá nhân đề nghị được thực hiện trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi nhận được biên bản đánh giá, thẩm địnhcủa Hội đồng thẩm định.

Tên giấy tờMẫu đơn, tờ khaiSố lượng
Bản chính tóm tắt hoạt động khoa học và công nghệ, sản xuất kinh doanh của tổ chức, cá nhân đăng ký ứng dụng Bản chính: 1
Bản sao: 0
Bản sao Dự án đầu tư ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ (nếu có). Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao Giấy xác nhận kết quả thực hiện nhiệm (nếu có). Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao Giấy xác nhận thẩm định kết quả thực hiện nhiệm vụ đã được cấp (nếu có) Bản chính: 0
Bản sao: 1
Bản sao quyết định thành lập, đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ (đối với tổ chức khoa học và công nghệ) hoặc đăng ký hoạt động sản xuất, kinh doanh (đối với doanh nghiệp) của tổ chức đăng ký ứng dụng; Bản sao Chứng minh thư nhân dân đối với cá nhân đăng ký ứng dụng. Bản chính: 0
Bản sao: 1
Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định của tổ chức, cá nhân ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Phụ lục 1 - GĐN.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Những tài liệu khác có liên quan đến kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần thẩm định. Bản chính: 1
Bản sao: 0
Thuyết minh chi tiết việc ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ vào sản xuất, đời sống. Phụ lục 7 - TMUDKQ.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0
Tài liệu về kết quả thực hiện nhiệm vụ: Thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được phê duyệt (nếu có); Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ và các tài liệu kèm theo; Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu kết quả nghiên cứu và Biên bản đánh giá của Hội đồng nghiệm thu các cấp (nếu có). Bản chính: 1
Bản sao: 0
Văn bản cho phép ứng dụng của tổ chức, cá nhân chủ trì kết quả thực hiện nhiệm vụ Phụ lục 2 - VBCPSD.doc
Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Tải về
 • Thuyết minh chi tiết việc ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ vào sản xuất, đời sống Tải về
 • Văn bản cho phép ứng dụng của tổ chức, cá nhân chủ trì kết quả thực hiện nhiệm vụ Tải về
 • Giấy đề nghị đánh giá, thẩm định Tải về

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp