Mức độ 2  Xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên - Ký hiệu thủ tục: 1.005386.000.00.00.H50

Lượt xem: 150
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh; - Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Nội vụ;

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công chức, viên chức
Cách thức thực hiện

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

+ Qua hệ thống bưu chính

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Không quy định

Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện
Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý

- Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12 ngày 13/11/2008 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

- Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

- Thông tư số 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số Điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Thông tư số 03/2015/TT-BNV ngày 10 tháng 03 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;

- Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính.

- Quyết định số 07/2016/QĐ-UBND ngày 14/3/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy biên chế và công chức, viên chức thuộc UBND tỉnh Quảng Trị

- Quyết định số 06/2008/QĐ-UBND ngày 14/02/2008 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND tỉnh Quảng Trị quản lý;

- Quyết định số 2057/QĐ-UBND ngày 02/11/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc giao quyền tự chủ về sử dung biên chế đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Các cơ quan, đơn vị đề nghị xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.

- Sở Nội vụ có nhiệm vụ:

+ Thẩm định hồ sơ đề nghị tuyển dụng và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt danh sách số lượng, chức danh vị trí việc làm xét chuyển

+ Thành lập và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng kiểm tra, sát hạch .

+ Tổ chức kiểm tra, sát hạch

+ Báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt kết quả kiểm tra, sát hạch sau khi hoàn thành tổ chức kiểm tra, sát hạch .

- Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả xét chuyển và phê duyệt kết quả sát hạch.

- Giám đốc Sở Nội vụ ra quyết định tuyển dụng vào công chức đối với người trúng tuyển. 
- Đơn đề nghị xét chuyển thành công chức từ cấp huyện trở lên;- Bản đánh giá, nhận xét quá trình công tác và ý kiến đồng ý cho chuyển công tác của người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức cấp xã;- Bản sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức theo mẫu số 2c, có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đề nghị xét chuyển đang công tác;- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đề nghị xét chuyển.
File mẫu:

  • Bản sơ yếu lý lịch của cán bộ, công chức Tải về

- Cơ quan sử dụng công chức có nhu cầu tuyển dụng theo cơ cấu ngạch công chức phù hợp với vị trí việc làm cần tuyển dụng;

- Có đủ các tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm;

- Có thời gian làm cán bộ, công chức cấp xã từ đủ 60 tháng trở lên. Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã có thời gian công tác không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội bắt buộc một lần thì được cộng dồn;

- Có phẩm chất chính trị, phẩm chất đạo đức, hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao;

- Không trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc đang bị thi hành quyết định kỷ luật của cơ quan có thẩm quyền, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Toà án mà chưa được xoá án tích, đang bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chưa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp