Mức độ 1  Chuyển đổi văn phòng luật sư thành công ty luật - Ký hiệu thủ tục: 1.002272.000.00.00.H50

Lượt xem: 129
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Tư pháp
Lĩnh vực Luật sư
Cách thức thực hiện

Gửi trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị hoặc thông qua hệ thống bưu chính.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyển đổi.

Phí

200.000đồng/lần cấp

Lệ phí

200.000đồng/lần cấp

Căn cứ pháp lý

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội

- Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp. 

Văn phòng luật sư có thể chuyển đổi thành công ty luật trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty luật hợp danh trên cơ sở kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ của văn phòng luật sư theo quy định của pháp luật. Văn phòng luật sư bị chuyển đổi gửi hồ sơ đến trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

 
- Giấy đề nghị chuyển đổi trong đó nêu rõ mục đích, lý do chuyển đổi và cam kết về việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của văn phòng luật sư được chuyển đổi;- Dự thảo Điều lệ của công ty luật chuyển đổi;- Giấy đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư được chuyển đổi;- Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu; bản sao Thẻ luật sư của luật sư chủ sở hữu hoặc các luật sư thành viên của công ty luật chuyển đổi;- Bản sao giấy tờ chứng minh về trụ sở trong trường hợp có thay đổi về trụ sở.
File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp