Mức độ 1  Chuyển đổi công ty luật trách nhiệm hữu hạn và công ty luật hợp danh - Ký hiệu thủ tục: 1.002251.000.00.00.H50

Lượt xem: 113
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả Sở Tư pháp
Lĩnh vực Luật sư
Cách thức thực hiện
Gửi trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị hoặc thông qua hệ thống bưu chính.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật chuyển đổi.

Phí

200.000đồng/lần cấp

Lệ phí

200.000đồng/lần cấp

Căn cứ pháp lý

- Luật Luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội

- Nghị định 123/2013/NĐ-CP ngày 14/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư.

- Thông tư số 02/2015/TT-BTP ngày 16/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư

 

- Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Công ty luật trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật hợp danh. Công ty luật hợp danh có thể chuyển đổi sang hình thức công ty luật trách nhiệm hữu hạn. Các công ty luật bị chuyển đổi gửi hồ sơ đến trụ sở Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

 
- Giấy đề nghị chuyển đổi trong đó nêu rõ mục đích, lý do chuyển đổi và cam kết về việc kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các công ty luật được chuyển đổi;- Dự thảo Điều lệ của công ty luật chuyển đổi;- Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật được chuyển đổi;- Danh sách thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu; bản sao Thẻ luật sư của các luật sư thành viên hoặc luật sư chủ sở hữu của công ty luật chuyển đổi;- Bản sao giấy tờ chứng minh về trụ sở trong trường hợp có thay đổi về trụ sở.
File mẫu:

Không.

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp