Mức độ 1  Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên - Ký hiệu thủ tục: 1.001633.000.00.00.H50

Lượt xem: 121
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Tư pháp

Địa chỉ cơ quan giải quyết Bộ phận Một cửa Sở Tư pháp Quảng Trị
Lĩnh vực Quản tài viên
Cách thức thực hiện

Khi có thay đổi về địa chỉ giao dịch trong hồ sơ đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản thì trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày thay đổi, Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân gửi văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản qua đường bưu điện hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

 

Số lượng hồ sơ Không quy định.
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của Quản tài viên, Sở Tư pháp thay đổi thông tin về địa chỉ giao dịch của Quản tài viên.

Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện

Thay đổi thông tin về địa chỉ giao dịch của Quản tài viên trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

Phí

Không quy định

Lệ phí

Không

Căn cứ pháp lý

Nghị định 22/2015/NĐ-CP Luật 51/2014/QH13

- Quản tài viên hành nghề với tư cách cá nhân gửi văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị

- Sở Tư pháp thay đổi thông tin về địa chỉ giao dịch của Quản tài viên trong danh sách Quản tài viên, doanh nghiệp hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.

 
Văn bản đề nghị điều chỉnh thông tin đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
File mẫu:

Không

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp