Mức độ 1  Giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh - Ký hiệu thủ tục: 1.003999.000.00.00.H50

Lượt xem: 134
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công tác thanh niên
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.
 
- Qua hệ thống bưu chính.

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ Sở Nội Vụ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Ý kiến bằng văn bản của UBND tỉnh về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong và quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh trong trường hợp được UBND tỉnh chấp thuận.

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.
- Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong (Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9).
 

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị đề nghị cho ý kiến để làm cơ sở cho việc ra quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong.
- Sở Nội vụ trình UBND tỉnh cho ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc giải thể.
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh ra quyết định giải thể tổ chức thanh niên xung phong trong trường hợp được UBND tỉnh chấp thuận.
 
*  Thành phần hồ sơ:


- Văn bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh đề nghị Sở Nội vụ cho ý kiến việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong.


- Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc giải thể tổ chức thanh niên xung phong.


- Phương án giải thể tổ chức thanh niên xung phong, trong đó nêu rõ:


+ Lý do giải thể tổ chức thanh niên xung phong;


+ Đề xuất phương án giải quyết về nhân sự, tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan.


+ Quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thực hiện phương án giải thể tổ chức và thời hạn xử lý các vấn đề liên quan.


- Đối với việc giải thể Trung tâm, Trường Giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung trên đây, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan.


- Đối với trường hợp giải thể quy định tại Khoản 3 Điều 6 Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ, hồ sơ đề nghị giải thể còn phải có văn bản của cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm của tổ chức thanh niên xung phong.


- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).


 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.


 File mẫu:

Không có thông tin

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp