Mức độ 1  Thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh - Ký hiệu thủ tục: 2.001717.000.00.00.H50

Lượt xem: 150
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ.

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Công tác thanh niên
Cách thức thực hiện
- Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị.
 
- Qua hệ thống bưu chính.
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện

Ý kiến bằng văn bản của UBND tỉnh về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong và quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh trong trường hợp được UBND tỉnh chấp thuận.

Phí

Không có thông tin

Lệ phí

Không có thông tin

Căn cứ pháp lý
- Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong.
- Thông tư số 11/2011/TT-BNV ngày 26/9/2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 12/2011/NĐ-CP ngày 30/01/2011 của Chính phủ về tổ chức và chính sách đối với thanh niên xung phong (Điều 4, Điều 5)

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh gửi hồ sơ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Quảng Trị đề nghị cho ý kiến để làm cơ sở cho việc ra quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong.
- Sở Nội vụ trình UBND tỉnh cho ý kiến bằng văn bản về việc chấp thuận hay không chấp thuận việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh ra quyết định thành lập tổ chức thanh niên xung phong trong trường hợp được UBND tỉnh chấp thuận.
- Văn bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh gửi Sở Nội vụ đề nghị cho ý kiến về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.


- Văn bản chấp thuận của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về việc thành lập tổ chức thanh niên xung phong.


- Đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong gồm các nội dung sau:


+ Loại hình tổ chức cần thành lập thanh niên xung phong;


+ Sự cần thiết và cơ sở pháp lý thành lập tổ chức thanh niên xung phong;


+ Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức thanh niên xung phong;


+ Cơ cấu của tổ chức thanh niên xung phong;


+ Nguồn lực và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm để tổ chức thanh niên xung phong mới được thành lập hoạt động. Trong đó, dự kiến về nhân sự, biên chế, kinh phí hoạt động, trụ sở làm việc và trang thiết bị, phương tiện cần thiết của tổ chức thanh niên xung phong;


+ Thời gian dự kiến kế hoạch hoạt động của tổ chức thanh niên xung phong;


+ Kiến nghị của cơ quan xây dựng đề án thành lập tổ chức thanh niên xung phong (nếu có).


- Đối với việc thành lập Trung tâm, Trường Giáo dục lao động xã hội, ngoài các nội dung nêu trên đề án còn phải có ý kiến bằng văn bản của các cơ quan quản lý chuyên ngành liên quan cấp tỉnh bao gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính.


- Tài liệu chứng minh điều kiện để được thành lập tổ chức thanh niên xung phong theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 12/2011/NĐ-CP.


- Các tài liệu khác có liên quan (nếu có).


 * Số lượng hồ sơ: 01 bộ.File mẫu:

Không có thông tin

In phiếu hướng dẫn In TTHC Bộ câu hỏi thường gặp